Política de privacitat

TRACTAMENT DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s'informa les persones que emplenin aquest formulari, que les dades que hi introduïu formaran part d'un fitxer informàtic titularitat de Touch Graphics Europe, Carrer del Sol, 55 08201 Sabadell (Barcelona).

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les que es tingui accés com a conseqüència del registre a la Newsletter de Touch Graphics Europe

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per la sol•licitud de qualsevol servei facilitat a través d'Touch Graphics Europe. Les dades obtingudes i que es puguin originar com a conseqüència de l'execució del servei resulten necessàries pel desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Els responsables dels fitxers així com aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament, queden sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Finalment, Touch Graphics Europe garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a Touch Graphics Europe, Carrer del Sol, 55 08201 Sabadell (Barcelona) oa l'adreça de correu electrònic:info@touchgraphicseurope.com